:

:


»
»

Âûáîðû â ìåñòíûå ñîâåòû-2015, ó÷èëèùå ¹1 (Çàïîðîæüå)
Âûáîðû â ìåñòíûå ñîâåòû-2015, ó÷èëèùå ¹1 (Çàïîðîæüå)
: 0
Êëîí10
1 "Ãàðìîíèÿ" (öåíòð ðàçâèòèÿ äåòåé) â Çàïîðîæüå Jinger "Ãàðìîíèÿ" (öåíòð ðàçâèòèÿ äåòåé) 5.00 (1 ())
2 "Àëûå ïàðóñà", äåòñêèé ñàä ¹ 293 Êëîí Äåòñêèé ñàä ¹ 293 (Çàïîðîæüå) 5.00 (2 ())
3 "Áüþòè Ñåðâèñ" (ñòóäèÿ êðàñîòû ßíû Ñàâèíêîâîé, îáó÷àþùèé öåíòð) Jinger "Áüþòè Ñåðâèñ" (ñòóäèÿ êðàñîòû ßíû Ñàâèíêîâîé, îáó÷àþùèé öåíòð) 5.00 (1 ())
4 "Áåãåìîò" (êàôå-áàð) â Çàïîðîæüå Jinger Áåãåìîò (êàôå áàð) BrandBar â Çàïîðîæüå 5.00 (1 ())
5 "Áåãåìîò" (êàôå-áàð) â Çàïîðîæüå Jinger Áåãåìîò (êàôå áàð) BrandBar â Çàïîðîæüå 5.00 (1 ())
6 "Áåãåìîò" (êàôå-áàð) â Çàïîðîæüå Jinger Áåãåìîò (êàôå áàð) BrandBar â Çàïîðîæüå 5.00 (1 ())
7 "Âåäìåäèê", äåòñêèé ñàä ¹ 162 â Çàïîðîæüå Jinger "Ìåäâåæîíîê", äåòñêèé ñàä ¹ 162 5.00 (1 ())
8 "Âåäìåäèê", äåòñêèé ñàä ¹ 162 â Çàïîðîæüå Jinger "Ìåäâåæîíîê", äåòñêèé ñàä ¹ 162 5.00 (1 ())
9 "Âåäìåäèêê", äåòñêèé ñàä ¹ 162 â Çàïîðîæüå Jinger "Ìåäâåæîíîê", äåòñêèé ñàä ¹ 162 5.00 (1 ())
10 "Çàé÷àòà", äåòñêèé ñàä ¹ 290 Êëîí Äåòñêèé ñàä ¹ 290 (Çàïîðîæüå) 5.00 (1 ())
10
1 Îñèïîâà Äîìèíèêà Êëîí Êîíêóðñ Ìèíè Ìèññ è ìèíè ìèñòåð, ìèíè ìîäåëü Çàïîðîæüÿ 2013 4.08 (39013 ())
2 Áîðîäàé Êðèñòèíà Jinger Êîíêóðñ Ìèíè Ìèññ è ìèíè ìèñòåð, ìèíè ìîäåëü Çàïîðîæüÿ 2013 4.10 (31144 ())
3 Ìàòâååâà Çëàòà Jinger Êîíêóðñ Ìèíè Ìèññ è ìèíè ìèñòåð, ìèíè ìîäåëü Çàïîðîæüÿ 2013 4.47 (11467 ())
4 Ôèëü Äàðüÿ Jinger Êîíêóðñ Ìèíè Ìèññ è ìèíè ìèñòåð, ìèíè ìîäåëü Çàïîðîæüÿ 2013 4.59 (8516 ())
5 Çåëåíñêàÿ Åëèçàâåòà Jinger Êîíêóðñ Ìèíè Ìèññ è ìèíè ìèñòåð, ìèíè ìîäåëü Çàïîðîæüÿ 2013 4.43 (6511 ())
6 Êëèìîâà Ìàðãàðèòà Jinger Êîíêóðñ Ìèíè Ìèññ è ìèíè ìèñòåð, ìèíè ìîäåëü Çàïîðîæüÿ 2013 4.34 (1270 ())
7 Êîâòóí Âèêà Jinger Êîíêóðñ Ìèíè Ìèññ è ìèíè ìèñòåð, ìèíè ìîäåëü Çàïîðîæüÿ 2013 4.38 (1073 ())
8 Ìóðàâèíåö Åêàòåðèíà Jinger Ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ Êíÿãèíÿ Çàïîðîæüÿ-2013 4.40 (556 ())
9 Ïîïîâè÷ Àðèíà Êëîí Êîíêóðñ "Ìèññ Çàïîðèæàíêà 2013" 4.38 (480 ())
10 Åëèçàâåòà Çåëåíñêàÿ Êëîí Êîíêóðñ ôîòî íà îáëîæêó êèíîæóðíàëà ÁÀÉÊÈ 4.09 (456 ())
11
10
1 Ðåêà Äíåïð Êëîí Ðåêà Äíåïð 678686
2 Àðòóð Àáäèíîâ è Øëîìà Àìàð âíóòðè ñèíàãîãè â Çàïîðîæüå Êëîí Â Çàïîðîæüå îòêðûëè íîâóþ ñèíàãîãó 305706
3 Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà Ïðèêîëüíîå Çàïîðîæüå. Îêòÿáðü 2011 Êëîí Ôîòîêîíêóðñ Ïðèêîëüíîå Çàïîðîæüå 155454
4 Àëåêñàíäð Òðåòüÿ÷åíêî è Îëåã Ãðèãîðüåâ Êëîí  Çàïîðîæüå ïðîøëî ñîáðàíèå ÂÈÏ-êëóáà 139802
5 Ãëàâíûé çàïîðîæñêèé çàùèòíèê ïðàâ ïîòðåáèòåëåé Äìèòðèé Ñóõèíèí çàáåãàåò â âîäó Êëîí Êðåùåíñêèå êóïàíèÿ-2011 â Çàïîðîæüå 114202
6 Áîðîäàé Êðèñòèíà Jinger Êîíêóðñ Ìèíè Ìèññ è ìèíè ìèñòåð, ìèíè ìîäåëü Çàïîðîæüÿ 2013 99819
7 Îñèïîâà Äîìèíèêà Êëîí Êîíêóðñ Ìèíè Ìèññ è ìèíè ìèñòåð, ìèíè ìîäåëü Çàïîðîæüÿ 2013 88252
8 Ìàòâååâà Çëàòà Jinger Êîíêóðñ Ìèíè Ìèññ è ìèíè ìèñòåð, ìèíè ìîäåëü Çàïîðîæüÿ 2013 77978
9 Åêàòåðèíà Ãàëóñòüÿí Êëîí Êîíêóðñ ôîòî íà îáëîæêó êèíîæóðíàëà ÁÀÉÊÈ 71233
10 "Òàê äåðæàòü!!!" Êëîí Ïðèêîëüíîå Çàïîðîæüå. Èþëü 2010 66993
10
1 Ìàòâååâà Çëàòà Jinger Êîíêóðñ Ìèíè Ìèññ è ìèíè ìèñòåð, ìèíè ìîäåëü Çàïîðîæüÿ 2013 361
2 Àííà Óäîâè÷åíêî Êëîí Ìèññ ñåíòÿáðü 41
3 Àëèíà Ïèäëóæíÿÿ Êëîí Ìèññ ìàé 18
4 Ýâåëèíà Ãðÿçåâà, 3 ãîäà. Êëîí Ìàëûøè Çàïîðîæüÿ. Ôåâðàëü 18
5 Ìàðãàðèòà Ìàòðîñåíêî Êëîí Ìèññ ÿíâàðü 15
6 Íàòàëüÿ Áàðàáàíîâà Êëîí Ìèññ àïðåëü 15
7 Îëüãà Êàñè÷-Ïèëèïåíêî Êëîí Ìèññ îêòÿáðü 11
8 Âàëåíòèíà Àëåêñååíêî Jinger Êîíêóðñ ê 8 Ìàðòà "Àõ, êàêàÿ æåíùèíà!" (ÊÎÍÊÓÐÑ ÎÊÎÍ×ÅÍ) 10
9 Êñåíèÿ Ñàâåëåíêî, 2 ãîäèêà Êëîí Ìàëûøè Çàïîðîæüÿ. Àïðåëü 10
10 Ôîòîãðàô ßêèìåíêî Àíäðåé (Çàïîðîæüå) arte Ôîòîãðàô Àíäðåé ßêèìåíêî 10