:

:


»
»

Alevtayne - ïîáåäèòåëü êîíêóðñà Ìàëåíüêîãî ñòèõà ¹15
Alevtayne - ïîáåäèòåëü êîíêóðñà Ìàëåíüêîãî ñòèõà ¹15
: 0
Êëîí


Ëåõà è íå ñòàíäàðòíàÿ ëþáîâü
      
Ëåõà è íå ñòàíäàðòíàÿ ëþáîâü
:  
:  
: 30.07.2010 22:01
: 2730
: 0
: 0.00 (0 ())
: 60.1 KB
: Êëîí


: :
.:
Òàòêà, îí òåáÿ ëþáèò! Ñèëüíî!!!  
  :
ß òåáÿ ëþáëþ... Î÷åíü ñèëüíî

 

RSS Feed: Ëåõà è íå ñòàíäàðòíàÿ ëþáîâü ()