:

:


»
»

Ãèìíàçèÿ ¹93 â Çàïîðîæüå
Ãèìíàçèÿ ¹93 â Çàïîðîæüå
: 0
Jinger


Âëàäèìèð Òóð÷èíñêèé (Äèíàìèò) â Êîííîì òåàòðå íà Áîãàòûðñêèõ èãðàõ â Çàïîðîæüå
      
Âëàäèìèð Òóð÷èíñêèé (Äèíàìèò) â Êîííîì òåàòðå íà Áîãàòûðñêèõ èãðàõ â Çàïîðîæüå
: Êîííûé òåàòð, Çàïîðîæüå
: Êîííûé_òåàòð, Çàïîðîæüå
: 09.04.2009 12:11
: 4765
: 0
: 4.00 (4 ())
: 322.5 KB
: Êëîí

IPTC Info
: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

EXIF Info
Make: OLYMPUS CORPORATION
Model: C750UZ
Exposure time: 1/320 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 50
Date created: 00.00.0000 00:00:00
Focal length: 12.1mm


: :
.:
Íàòàøà Êîðîëåâà íà êîíå (Êîííûé òåàòð íà î.Õîðòèöà, Çàïîðîæüå)  
  :
Êîííûé òåàòð

 

RSS Feed: Âëàäèìèð Òóð÷èíñêèé (Äèíàìèò) â Êîííîì òåàòðå íà Áîãàòûðñêèõ èãðàõ â Çàïîðîæüå ()