:

:


»
»

Æåì÷óæèíà - áàçà îòäûõà â ïãò. Êèðèëëîâêà (Ïåðåñûïü)
Æåì÷óæèíà - áàçà îòäûõà â ïãò. Êèðèëëîâêà (Ïåðåñûïü)
: 0
Jinger


Ïàðàä êîëÿñîê-2015 â Çàïîðîæüå
      
Ïàðàä êîëÿñîê-2015 â Çàïîðîæüå
: 12 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â Çàïîðîæüå ïðîøåë Ïàðàä êîëÿñîê "ÌÓËÜÒÈ-ÏÓËÜÒÈ".

Òåìà ïàðàäà áûëà ìóëüòèïëèêàöèîííîé. Ïðîõîäèë ïàðàä îò ïëîùàäè Ñîâåòñêîé äî ïàðêà "Äóáîâàÿ ðîùà".
: ïàðàä, êîëÿñêè, äåòè
: 12.09.2015 21:12
: 844
: 0
: 0.00 (0 ())
: 142.4 KB
: Jinger


: :
.:
Ïàðàä êîëÿñîê-2015 â Çàïîðîæüå  
  :
Ïàðàä êîëÿñîê-2015 â Çàïîðîæüå

 

RSS Feed: Ïàðàä êîëÿñîê-2015 â Çàïîðîæüå ()