:

:


»
»

Íåãðàìîòíûå "ñèìïàòèêè" Ïóòèíà (íàäïèñü â Äóáîâêå, Çàïîðîæüå)
Íåãðàìîòíûå "ñèìïàòèêè" Ïóòèíà (íàäïèñü â Äóáîâêå, Çàïîðîæüå)
: 0
Êëîí


9 Ìàÿ â ïàðêå Ïîáåäà (Çàïîðîæüå)
      
9 Ìàÿ â ïàðêå Ïîáåäà (Çàïîðîæüå)
: 9 ìàÿ 2015 â ïàðêå Ïîáåäà â Çàïîðîæüå ïðîõîäèëî öåíòðàëüíîå ïðàçäíîâàíèå Äíÿ Ïîáåäû.
: ïàðê, ïîáåäà, 9_ìàÿ
: 09.05.2015 14:09
: 1123
: 0
: 0.00 (0 ())
: 117.4 KB
: Êëîí


: :
.:
9 Ìàÿ â ïàðêå Ïîáåäà (Çàïîðîæüå)  
  :
9 Ìàÿ â ïàðêå Ïîáåäà (Çàïîðîæüå)

 

RSS Feed: 9 Ìàÿ â ïàðêå Ïîáåäà (Çàïîðîæüå) ()