:

:


»
»

Ïàìÿòíèê Ìåòàëëóðãó (Ñòàëåâàðó) â Çàïîðîæüå
Ïàìÿòíèê Ìåòàëëóðãó (Ñòàëåâàðó) â Çàïîðîæüå
: 22
Êëîí


Åâðîìàéäàí â Çàïîðîæüå
      
Åâðîìàéäàí â Çàïîðîæüå
: 2 ôåâðàëÿ íà ïë. Ïîëÿêà áûë çàìå÷åí ôëàã Êàíàäû
:  
: 03.02.2014 00:11
: 1465
: 0
: 0.00 (0 ())
: 98.7 KB
: Aurora_7

IPTC Info
: 01.07.2008

EXIF Info
Make: Canon
Model: Canon PowerShot A1000 IS
Exposure time: 1/400 sec(s)
Aperture value: F/8
ISO speed: 80
Date created: 01.07.2008 22:00:39
Focal length: 6.2mm


: :
.:
Àíòèìàéäàí â Çàïîðîæüå  
  :
Åâðîìàéäàí â Çàïîðîæüå

 

RSS Feed: Åâðîìàéäàí â Çàïîðîæüå ()