:

:


»
»

Ñåðãåé Ìàíàéëî (ôîòîãðàô) Çàïîðîæüå
Ñåðãåé Ìàíàéëî (ôîòîãðàô) Çàïîðîæüå
: 0
Jinger


ÁåáèÄðàéâ-5 - çàáåã â ïîëçóíêàõ (Ìàëÿòà õàòà, Çàïîðîæüå)
      
ÁåáèÄðàéâ-5 - çàáåã â ïîëçóíêàõ (Ìàëÿòà õàòà, Çàïîðîæüå)
: 1 èþíÿ 2013 ãîäà â Çàïîðîæüå ïðîøåë "ÁåáèÄðàéâ-5" - çàáåã â ïîëçóíêàõ. Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî â "Ìàëÿòà õàòà" ( Çàïîðîæüå).
: ïîëçóíêè, äåòè, çàáåã, ìàëÿòà_õàòà
: 05.06.2013 11:04
: 2180
: 0
: 1.00 (9 ())
: 72.5 KB
: Êëîí


: :
.    :
Êîíöåðò íà Ðàäóãå íà Äåíü çàùèòû äåòåé â ÑÈÇÎ (Çàïîðîæüå)

 

RSS Feed: ÁåáèÄðàéâ-5 - çàáåã â ïîëçóíêàõ (Ìàëÿòà õàòà, Çàïîðîæüå) ()